Duur arbeidsovereenkomst

Afspraken maken over duur arbeidsovereenkomst

​Je kunt samen met de werknemer afspreken dat een arbeidsovereenkomst maar voor een bepaalde tijd duurt. De arbeidsovereenkomst houdt dan automatisch op na het verstrijken van de afgesproken tijd.

Er zijn in de praktijk drie soorten arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, te weten:

 • voor een bepaalde kalenderperiode
 • voor een project of klus
 • ter vervanging vanwege ziekte of zwangerschap
Voor een bepaalde kalenderperiode

Er is geen minimum duur arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De duur arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan voor een jaar, maand, een week of zelfs één dag.

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kent ook geen maximumduur. Als een bepaalde tijd wordt afgesproken van bijvoorbeeld één jaar, drie jaar of vijf jaar, eindigt de arbeidsovereenkomst steeds na het verstrijken van die afgesproken bepaalde tijd. Veel werkgevers en werknemers denken ten onrechte dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet langer mag duren dan twee jaar en verwarren dit met de ketenregeling.

 • Het is verstandig om bij het aangaan van een arbeidscontract voor bepaalde tijd na te gaan of een CAO van toepassing is. In de CAO kunnen regels staan over de mogelijkheden om een contract voor bepaalde tijd aan te gaan met soms een maximumduur voor een tijdelijk contract.
 • Wil je voorkomen dat een werknemer onbedoeld een verlenging of vast contract krijgt? Maak dan duidelijke afspraken over de einddatum van het contract. Staat in het arbeidscontract dat deze op van rechtswege eindigt op 15 oktober? Dat betekent dit dat de laatste werkdag 15 oktober is. Staat er echter in het arbeidscontract dat deze eindigt met ingang van 15 oktober? Dan is 14 oktober de laatste werkdag.    
Voor een project of klus

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kun je ook afspreken voor de duur van een project. Het is daarbij zeer belangrijk dat het einde van het project objectief bepaalbaar moet zijn.

Een voorbeeld is een arbeidsovereenkomst waarbij iemand wordt aangenomen voor het bijwerken van de pensioenadministratie tot en met vorig jaar. Je kunt in dat geval niet precies voorspellen of de werkzaamheden bijvoorbeeld acht maanden, één jaar of twee jaar duren. Er is echter wel een objectief moment aan te wijzen waarop vaststaat dat het project is voltooid. De arbeidsovereenkomst eindigt dan van rechtswege op dat moment.

 • De omschrijving van het project moet dus zodanig zijn dat objectief een eindmoment is aan te wijzen. Heb je geen objectief eindmoment bepaald? Dan treedt de werknemer voor onbepaalde tijd bij jou in dienst.
 • Het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van een project mag je niet beïnvloeden als werkgever. Immers, er is dan namelijk geen sprake meer van een objectief maar van een subjectief te bepalen einde van het project. neem bijvoorbeeld een 'project'  dat afhankelijk is van productieniveau en behoefte. Bij het vaststellen dat er niet langer meer behoefte is aan de inzet van de werknemer, is er sprake van een subjectief bepaald moment. Daarmee vervalt de mogelijkheid voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.
 • Veel werkgevers kiezen ervoor om in een arbeidsovereenkomst voor de bepaalde duur van een project ook een einddatum in te bouwen. Daarmee weten zowel werkgever als werknemer dat een arbeidsovereenkomst in elk geval nooit langer duurt dan de genoemde einddatum. De arbeidsovereenkomst kan wel korter zijn, namelijk als het objectief bepaalbare einde van het project ligt vóór de genoemde einddatum. Een voorbeeld is een arbeidsovereenkomst voor de duur van het bijwerken van de pensioenadministratie tot en met vorig jaar, maar maximaal voor de duur van twaalf maanden.
Ter vervanging van ziekte en zwangerschap

​Als een werknemer uitvalt door ziekte, is soms niet duidelijk hoe lang hij afwezig zal zijn op het werk. Als werkgever kun je de behoefte hebben om vervanger in dienst te nemen. Een alternatief is een uitzendkracht in te lenen; al is niet ieder werk daarvoor geschikt. Voor specialistische of managementfuncties wordt daarom vaak gekozen voor een arbeidsovereenkomst voor vervanging tijdens ziekte of zwangerschap.

 • Neem voor alle zekerheid een einddatum op in de arbeidsovereenkomst omdat niet duidelijk is of een werknemer nog terugkomt na ziekte of zwangerschap (en aansluitende arbeidsongeschiktheid).
Let op bij formulering in duur arbeidsvereenkomst
 • Bij het afspreken van de bepaalde tijd ter vervanging van een zieke werknemer moet je rekening houden met een gedeeltelijke en/of tijdelijke terugkeer rekening houden. Wat spreek je daarover af?
 • Bij zwangerschap geldt een soortgelijke waarschuwing: de werkneemster kan aansluitend aan zwangerschap en bevalling arbeidsongeschikt worden. Let hier op in de formulering bij de duur arbeidsovereenkomst.

Duur arbeidsovereenkomst / bijgewerkt op 28 juli 2015