Voorbeeld geheimhoudingsbeding

Het geheimhoudingsbeding

Met een geheimhoudingsbeding beperk je het risico dat (ex) werknemers er vandoor gaan met klanten en kennis van je bedrijf. Kennis is vertrouwelijk wanneer je dit uitdrukkelijk hebt verklaard of als de werknemer dit redelijkerwijze uit de omstandigheden behoorde af te leiden. Neem het zekere voor het onzekere en lees meer over het opnemen van een voorbeeld geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst.

Wat spreek je af in een geheimhoudingsbeding?

In een geheimhoudingsbeding spreek je met de werknemer geheimhouding af over al hetgeen waarover hem geheimhouding is opgelegd of waarvan hij redelijkerwijs moet beseffen dat geheimhouding is geboden. Op overtreding van dit beding kan een boete worden gesteld.

Neem bij voorkeur een boetebeding op in de arbeidsovereenkomst zodat ook voor de werknemer duidelijk is wat hem boven het hoofd hangt als hij moedwillig bedrijfsgeheimen prijs geeft aan de concurrent.

Verspreid een werknemer een bedrijfsgeheim aan een een derde (vaak een concurrent), dan wordt dat gezien als wanprestatie. De werknemer gedraagt zich dan niet als een goed werknemer en komt dan zijn verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst niet na. Dit kan een dringende reden zijn voor ontslag op staande voet maar is afhankelijk van de ernst van de situatie.

Je kan de geleden schade op de medewerker verhalen door een (redelijk) boetebeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Dan is meteen duidelijk wat de werknemer te wachten staat. Neem je geen boetebeding op, dan dien je de geleden schade te onderbouwen (en dat is vaak lastig te bewijzen).

  • Een geheimhoudingsbeding geldt voor de periode dat de arbeidsovereenkomst van kracht is en in principe ook voor de periode daarna. Je doet er echter verstandig aan dit uitdrukkelijk overeen te komen in een vaststellingsovereenkomst of de werknemer hierop te wijzen in een brief aan het einde van zijn dienstverband.

​Voorbeeld geheimhoudingsbeding in arbeidsovereenkomst

Het is werknemer verboden zonder voorafgaande toestemming van werkgever gedurende de looptijd en na beëindiging van de arbeidsovereenkomst aan derden informatie te verschaffen over de werkzaamheden, het bedrijf en de in- en externe contacten van werkgever.

Eventueel uit te breiden met:

Als de werknemer een belang aanwezig acht die in voorgaand lid bedoelde informatie aan derden te verschaffen, of indien de werknemer door derden, waaronder de pers, wordt gevraagd dit te doen, zal werknemer werkgever hierover direct inlichten om werkgever in staat te stellen te beoordelen of er bezwaren bestaan tegen informatieverschaffing.

  • Let op: dit is een voorbeeld geheimhoudingsbeding. Het opstellen van dit beding is altijd maatwerk.
Lastig aantonen schending geheimhoudingsbeding

Het is niet gemakkelijk voor jou als werkgever om aan te tonen dat het geheimhoudingsbeding door de (ex-) werknemer is overtreden. Als bijvoorbeeld de concurrent na het aannemen
van een ex-werknemer ‘ineens’ op de hoogte is van allerlei vertrouwelijke informatie, bestaat er een
vermoeden van overtreding, maar dat is nog geen bewijs. De ex-werkgever moet het bewijs leveren
dat er sprake is van een overtreding.

Geschil over geheimhoudingsbeding

Probeer eerst zelf met de (ex) werknemer tot een oplossing te komen. is dit niet mogelijk, dan is mediation een optie. Mocht ook deze bemiddeling geen succes opleveren, dan kun je de zaak voorleggen aan de kantonrechter.

Andere manieren om bedrijfsbelang te beschermen

Better safe then sorry is de stelregel. Je kunt je extra wapenen met hulp van een concurrentiebeding en/of een relatiebeding. Kom deze afspraken vooraf overeen in een arbeidovereenkomst en/of bij beïndiging via een vaststellingsovereenkomst.

Gratis downloaden voorbeeld arbeidsovereenkomst

Een maatwerk arbeidscontract van de Personeelsman bevat het volledige artikel. Of download het gratis voorbeeld arbeidscontract waarin je het geheimhoudingsbeding zelf kunt opnemen, maar let op de formulering.