Hoe werkt de aanzegtermijn?

Soort tijdelijke arbeidsovereenkomst

Aanzegtermijn van toepassing?

Bepaalde tijd korter dan zes maanden

NEE

Bepaalde tijd zonder einddatum (project of klus)

NEE

Bepaalde tijd langer dan zes maanden 

JA

​Wat is de aanzegtermijn in het nieuwe arbeidsrecht?

Vanaf 1 januari 2015 geldt er een aanzegtermijn voor tijdelijke contracten van zes maanden en langer. Dit houdt in je de werknemer uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk (bij voorkeur aangetekend) moet laten weten of je met de werknemer verder gaat en zo ja onder welke voorwaarden en voor hoe lang?

Deze maand noem je de aanzegtermijn en geldt telkens opnieuw bij het afsluiten van een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer. Dus ook als je een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor 1 januari had afgesloten en deze na die datum verlengd.

Wat zijn de gevolgen van niet (tijdig) aanzeggen?

Je riskeert een boete als je een contract vergeet aan te zeggen of niet tijdig aanzegt. Vergeet je namelijk de aanzegtermijn in acht te nemen, dan behoor je de werknemer een vergoeding te betalen die gelijk is aan één maandloon. Heb je de aanzegging te laat gedaan? Dan is deze vergoeding naar rato.

​Voorbeeld
Als je dus een werknemer met een tijdelijke overeenkomst pas 10 dagen voor het einde van zijn dienstverband laat weten of je wel of niet met hem doorgaat, betekent dit dat hij recht heeft op een vergoeding van 10/30e maandsalaris (dus 1/3).
  • Laat de werknemer altijd schriftelijk iets weten als zijn tijdelijk contract afloopt. Dus ook als je het contract wel verlengt. Ook dan geldt de aanzegverplichting. Hij zal in dat geval waarschijnlijk niet zo snel een schadevergoeding eisen, maar neem liever geen risico.
  • Zorg ervoor dat je kunt bewijzen dat je aan de aanzegplicht hebt voldaan. Verstuur de brief daarom bij voorkeur aangetekend of laat de werknemer een kopie van de brief voor akkoord tekenen.
Wat zijn de gevolgen van het niet kenbaar maken van verlengingsvoorwaarden?

Als je de arbeidsovereenkomst met de werknemer wilt voortzetten moet je dit dus ook één maand van tevoren melden. Daarbij moet je hem ook informeren over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet. Doe je dat laatste niet dan wordt de arbeidsovereenkomst geacht te zijn voortgezet voor dezelfde tijd (maximaal een jaar) en onder dezelfde (arbeids)voorwaarden.

Hoe lang kan een werknemer aanspraak maken op deze vergoeding?

De werknemer kan om een vergoeding verzoeken als je je niet hebt gehouden aan de aanzegplicht. Dit moet hij doen binnen een termijn van twee maanden na het moment waarop de tijdelijke arbeidsovereenkomst en waarop de aanzegtermijn betrekking had, is geëindigd. Na die termijn kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding. Een cumulatie van vergoedingen is niet mogelijk.

​Voorbeeld
Bakkerij Pieters heeft twee keer het contract met Willem stilzwijgend verlengd met zes maanden. Er komt echter geen derde contract, maar Pieters vergeet hem tijdig aan te zeggen. Hij komt hier op de laatste dag achter en zegt dat Willem morgen niet meer hoeft te komen.

De bakkerij is in dat geval een maandsalaris boete verschuldigd. Maar Willem weet van niets, pakt zijn spullen en zit zonder werk. Anderhalve maand later wordt Willem door een kennis gewezen op de vervaltermijn van twee maanden om aanspraak te maken op de vergoeding. Willem meldt zich meteen bij Pieters voor de te late aanzegging. Pieters moet aan Willem een schadevergoeding betalen van een maandsalaris.
Extra tips?

Hoe werkt de aanzegtermijn? / Bijgewerkt 26 juli 2015