Wat is scholingsplicht?

scholingsplicht, scholing

In het nieuwe ontslagrecht is in aanvulling op het 'goed werkgeverschap' een scholingsplicht opgenomen. Deze scholingsplicht is door de Overheid ingevoerd omdat werknemers steeds langer doorwerken en arbeidsmobiliteit daardoor steeds belangrijker wordt. Werknemers moeten breed en langdurig inzetbaar zijn en blijven. Dit brengt voor de werkgever behoorlijke verplichting mee. Niet alleen tijdens het dienstverband, maar ook bij de beëindiging ervan.

Scholingsplicht volgens de wet

De scholingsplicht is als volgt in de wet geformuleerd: 'De werkgever stelt de werknemer in staat scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen.'

Met andere woorden: Je dient werknemers voldoende te scholen om hun huidige functie uit te kunnen oefenen of zover dat redelijkerwijs van jou kan worden verlangd, ook voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst.

Toetsing kantonrechters en UWV

De scholingsplicht geldt vanaf 1 juli 2015. Vanaf die datum ben je dus verplicht om zorg te dragen voor voldoende scholing voor jouw werknemers. De kantonrechters en het UWV zullen steeds meer de scholingsplicht toetsen in de ontslagaanvraag. Je kunt een werknemer dan niet meer ontslaan wegens disfunctioneren of een reorganisatie als blijkt dat je onvoldoende hebt zorg gedragen voor zijn scholing.

Verrekening scholingskosten met transitievergoeding

Er zijn mogelijkheden om scholingskosten te verrekenen met een transitievergoeding, al zitten er wel de nodige haken en ogen aan. Zorg er in ieder geval voor dat je dit vooraf regelt (en dus niet achteraf). 

Wat is scholingsplicht? / bijgewerkt op 27 juli 2015