Tijdelijk contract niet verlengen

Tijdelijk contract niet verlengen: waar moet ik op letten?

De meest eenvoudige manier van een opzegging is door het contract niet verlengen. Je hoeft hierbij vrijwel niet na te denken over formaliteiten en procedures als je dit vooraf in de arbeidsovereenkomst goed geregeld hebt. Je bent niet tevreden over je werknemer of je hebt niet voldoende werk voor hem. Een onderbouwde ontslagreden is niet nodig. 

Je kunt dan ‘van rechtswege‘ afscheid nemen van de medewerker op de afgesproken einddatum in het contract of bij het einde van het project/de klus. De tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt dan vanzelf.

Geen complexe dossieropbouw, geen gerechtelijke procedures, geen aanlevering van 10 bijlages bij een bedrijfseconomisch ontslag. Dit is allemaal niet nodig. Je hoefde maar één mededeling te doen: de mondelinge aanzegging van het tijdelijke dienstverband.

Je vertelde aan de medewerker dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd per de einddatum van het contract werd beëindigd. Dat kon zelfs op de laatste dag van zijn tijdelijke dienstverband. En daarmee was in het oude ontslagrecht ‘de kous af’.

Deze situatie is per 1 januari 2015 gewijzigd. Je moet de werknemer met een contract langer dan zes maanden minimaal één maand voor afloop van zijn contract schriftelijk bevestigen per brief of je zijn dienstverband wel of niet continueert. En zo ja, onder welke voorwaarden. Dit heet de aanzegtermijn. Doe je dit niet, dan kan de werknemer een vergoeding van maximaal 1 maandsalaris eisen. Wees er dus op tijd bij en stel je beslissing niet te lang uit.

STAPPENPLAN TIJDELIJK CONTRACT BEËINDIGEN

Waar moet je allemaal aan denken als je het tijdelijke contract met een werknemer wilt beëindigen? Kan dit zo maar? Geldt er een opzegtermijn? Wat is een aanzegtermijn? Wat als ik te laat de medewerker aanzeg? Het antwoord op al deze vragen en meer, lees je in dit stappenplan dat is aangepast aan de nieuwe Wet Werk & Zekerheid.

Hieronder lees je hoe je een tijdelijk contract aanzegt. Dit is echter een samenvatting. In het ruim 30 pagina's tellende e-book lees je de volledige versie van dit stappenplan + een extra stappenplan hoe je een tijdelijk contract tussentijds beëindigt. Daarbij krijg je extra tips & trucs en 10 tools zoals voorbeeld brieven, checklisten, gespreksverslagen etc. Ook ontvang je 15 minuten ontslagadvies voor eventuele vragen.Stap 1. Aanzeggen van het tijdelijke contract

Vanaf 1 januari 2015 geldt er een aanzegplicht voor tijdelijke contracten van zes maanden en langer. Dit houdt in je de werknemer uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk (bij voorkeur aangetekend) per brief moet laten weten of je met de werknemer verder gaat en zo ja onder welke voorwaarden en voor hoe lang.

Gebruik in dat geval de bevestiging verlenging dienstverband of de bevestiging omzetting dienstverband van bepaalde tijd naar onbepaalde tijd in plaats van de aanzegbrief waarmee je het tijdelijke contract opzegt. Deze maand noem je de aanzegtermijn en geldt telkens opnieuw bij het afsluiten van een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer.

Soort arbeidsovereenkomst

Aanzegtermijn?

Bepaalde tijd korter dan 6 maanden

Nee

Bepaalde tijd zonder einddatum (project of klus)

Nee

Bepaalde tijd zes maanden of langer

JA

Wat zijn de gevolgen van niet (tijdig) aanzeggen?

Je riskeert een boete als je een contract vergeet aan te zeggen of niet tijdig aanzegt. Vergeet je namelijk de aanzegtermijn in acht te nemen, dan behoor je de werknemer een vergoeding te betalen die gelijk is aan één maandloon. Te laat aangezegd? Dan is deze boete naar rato. Een voorbeeld tref je aan in het e-book.

De aanzegging  moet je altijd schriftelijk bevestigen. Zorg ervoor dat je altijd kunt bewijzen dat je aan de aanzegplicht hebt voldaan. Verstuur de aanzegging daarom bij voorkeur aangetekend of laat deze ‘voor gezien’ ondertekenen bij overhandiging van een exemplaar aan de werknemer.

Stap 2. Verdere afhandeling van het ontslag

Heb je de werknemer tijdig aangezegd? Dan is het tijd om de eindafrekening voor te bereiden en het ontslag schriftelijk te bevestigen.

Van de werknemer wordt verwacht dat hij direct op zoek gaat naar werk. Komt hij zonder werk te zitten, dan kan door hem een WW-uitkering worden aangevraagd bij het UWV. Deze aanvraag kan de werknemer een maand voor de laatste dag van het dienstverband indienen via www.werk.nl.

Let op, na de laatste werkdag heeft de inmiddels ex-werknemer:

  • 1 week de tijd om een WW-uitkering aan te vragen.
  • 2 werkdagen de tijd om zich in te schrijven als werkzoekende bij het UWV. Maar hij mag dit al eerder doen.

Vervolgens bekijkt het UWV eerst of de werknemer aan de basiseisen voldoet (bijvoorbeeld de wekeneis en voldoende urenverlies). Daarna beoordeelt het UWV of de werknemer niet 'verwijtbaar werkloos' is door bijvoorbeeld een ontslag op staande voet. Hij krijgt dan in principe geen WW-uitkering. Ook mag hij niet het initiatief tot ontslag hebben genomen.

De werknemer uit dienst melden? Lees de checklist uitdiensttreding of het stappenplan hoe je het ontslag verder moet afhandelen

Stap 3. Arbeidsovereenkomst te laat aangezegd

Heb je de werknemer niet tijdig aangezegd, dan kan dit nog een staartje krijgen. De werknemer kan namelijk om een vergoeding verzoeken als je je niet hebt gehouden aan de aanzegplicht. Dit moet hij doen binnen een termijn van twee maanden na het moment waarop de tijdelijke arbeidsovereenkomst met de aanzegtermijnbepaling is geëindigd.

Na die termijn kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding. Vergoeding betalen? Gebruik de bevestigingsbrief nabetalen vergoeding n.a.v. te late aanzegging.

Wij helpen bij ontslag

Een advocaat of jurist is niet noodzakelijk bij een ontslagtraject. De Personeelsman heeft specialisten die helpen het ontslag goed te laten verlopen en betaalbaar te houden. Tijdelijk contract niet verlengen / bijgewerkt 27 juli 2015