Pensionering & Overlijden werknemer

Ontslag bij pensionering

Een arbeidsovereenkomst eindigt niet automatisch bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd als er geen pensioenontslagbeding is overeengekomen. Tenzij je iets anders hebt afgesproken met de werknemer mag je de arbeidsovereenkomst wel opzeggen tegen die datum. Je hebt daar geen toestemming van het UWV of de kantonrechter nodig. Je moet wel de opzegtermijn hanteren.

​Pensioenontslagbeding

Je kunt met een werknemer afspreken dat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, of een eerdere of latere pensioendatum. Dit heet een pensioenontslagbeding en is standaard opgenomen in onze arbeidsovereenkomst op maat. Dit beding kan overigens ook zijn opgenomen in de CAO.

Een verplichte pensionering op een datum eerder dan de AOW-leeftijd ligt overigens moeilijk. Je moet daarvoor een objectieve rechtvaardigingsgrond aanvoeren. Denk daarbij aan piloten die op hun 56e met penisoen kunnen. 

Daarentegen is het eenvoudig om een arbeidsovereenkomst na de AOW-gerechtigde leeftijd overeen te komen. De regels zijn in het nieuwe ontslagrecht soeper geworden als in de arbeidsovereenkomst een pensioenontslagbeding is opgenomen. Een
overeenkomst voor onbepaalde tijd eindigt dan van rechtswege op de pensioendatum en de opvolgende overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt dan altijd ook van rechtswege
zonder verdere ontslagbescherming.

​Ontslag bij overlijden werknemer

Mocht een werknemer onverhoopt komen te overlijden dan gaat allereerst alle aandacht uit naar de nabestaanden. De zakelijke afhandeling volgt later. Laat hen weten dat je daar over twee weken na het eerste contact op een gepast moment op terug komt.

Wat je moet weten in geval van overlijden werknemer:

 • Door het overlijden eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege. Je hoeft het contract dus niet op te zeggen. Het is immers geen ontslag. Dit geldt zowel voor de overeenkomst voor bepaalde als voor onbepaalde tijd.
 • Nabestaanden hebben recht op een overlijdensuitkering. Dit is bij de wet geregeld. Bij deze uitkering gaat het om een bedrag gelijk aan het loon over een maand (tot aan de dag dat de medewerker overleed) met daarnaast een extra uitkering van een maandsalaris.
 • Over deze overlijdensuitkering betaal je bovendien vakantietoeslag. De eerder opgebouwde vakantietoeslag en het openstaande verlof van de medewerker worden berekend tot en met de dag van overlijden en keer je in geld uit.
 • De overlijdensuitkering is voor de loonbelasting vrijgesteld als dat bedrag niet hoger is dan drie maanden loon inclusief vakantietoeslag. Kom je boven dit bedrag, dan geldt op het meerdere het bijzondere tarief.
 • Als je het risico tot doorbetalen van loon bij overlijden hebt verzekerd, dan is deze kapitaalsuitkering eveneens vrijgesteld tot het maximum van drie maanden loon.
 • Doorgaans maak je de overlijdensuitkering over naar de bankrekening van de overleden medewerker. Deze uitkering is bedoeld voor de echtgenoot / partner waarmee de werknemer samenleefde. Is die partner er niet (meer) dan gaat de uitkering naar minderjarige kinderen. Is daar geen sprake van, dan gaat de uitkering naar degene met wie de medewerker in gezinsverband leefde en in wiens onderhoud de medewerker voorzag. Kort gezegd hoef je geen uitkering te betalen aan bijvoorbeeld familieleden van een alleenstaande overleden medewerker zonder minderjarige kinderen.
 • In een CAO kan een andere regeling voor overlijdensuitkering zijn opgenomen die mogelijk meer rechten geeft aan rechtsopvolgers (bijvoorbeeld meerderjarige kinderen). Je mag overigens niet ten nadele van de werknemer afwijken in een CAO oif arbeidsovereenkomst.
 • Bedrijfseigendommen zoals een auto, fiets, computer, werkkleding, gereedschap en dergelijke dienen door een nabestaande te worden overgedragen aan de werkgever.
 • De nabestaanden (erfgenamen) hebben mogelijk recht op een uitkering en mogelijk ook op een overlijdenspensioen. Ook kan er een ANW-hiaat verzekering zijn afgesloten voor/door de overleden werknemer. Ga na waar de nabestaanden hierover informatie kunnen inwinnen.
 • De overlijdensuitkering hoef je niet te betalen als de werknemer onmiddellijk voorafgaand aan het overlijden geen recht op loon had tijdens arbeidsongeschiktheid, bijvoorbeeld vanwege belemmering of vertraging van de genezing of vanwege het niet willen meewerken aan de re-integratie of door zijn toedoen geen aanspraak had op een ZW- of WIA-uitkering.
 • Mocht er eventueel voor het overlijden een ontslagvergoeding zijn overeengekomen, dan is het afhankelijk wat je hierover hebt afgesproken. De nabestaanden hebben sowieso recht op de vergoeding als de werknemer in de beëindigingsovereenkomst expliciet laat opnemen dat het uitbetalen afhankelijk is van het in leven zijn op de afgesproken ontslag- of uitbetalingsdatum. Laat je bij twijfel adviseren door een specialist.

Hou tenslotte contact met de nabestaanden en ga na of de financiële afwikkeling correct is verlopen.

Wij helpen bij ontslag

Een advocaat of jurist is niet noodzakelijk bij een ontslagtraject. De Personeelsman heeft specialisten die helpen het ontslag goed te laten verlopen en betaalbaar te houden. 


Pensionering of overlijden werknemer. Wat te doen? / bijgewerkt 27 juli 2015