Pas op voor een verhaalsanctie van het UWV

Heb je een zieke werknemer die tijdens zijn eerste twee ziektejaren uit dienst treedt en zodoende instroomt in de Ziektewet? Heb je niets of weinig gedaan aan zijn re-integratie? Dan bestaat de kans op een verhaalsanctie als blijkt dat je onvoldoende inspanningen hebt verricht voor de re-integratie.

De verhaalsanctie is net als de loonsanctie een sanctie van het UWV voor nalatige werkgevers. Het UWV toetst of een werkgever voldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht. Dit geldt dus ook voor een zieke werknemer die tijdens de eerste twee jaar van ziekte uit dienst treedt en in aanmerking komt voor een Ziektewetuitkering.

Ben je nalatig geweest, dan kan het UWV (een deel van) de uitkering van de zieke werknemer op jouw bedrijf verhalen. Deze verhaalsanctie wordt verrekend over de periode waarin je nalatig was, met een maximum van een jaar. Dit is ook aan de orde als je een herstelmelding overeen bent gekomen in een beëindigingsovereenkomst (ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd).

In rechtspraak van de Rechtbank Den Haag d.d. 1 augustus 2014 (ECLI verkort: 9221) is te lezen dat een werkneemster met een tijdelijk contract na ongeveer anderhalf jaar ziek werd. Na enkele maanden ziekte kwamen de werkgever en de werkneemster overeen dat de werkneemster werd vrijgesteld tot het einde van de arbeidsovereenkomst met behoud van loon.

De werkneemster was dan wel – onterecht – hersteld gemeld bij haar (oud) werkgever. Twee weken voor het aflopen van haar contract meldde zij zich echter opnieuw ziek. Door deze ziekmelding onderzocht het UWV de re-integratie.

Conclusie was dat de werkgever zijn re-integratieverplichtingen niet was nagekomen en legde daarom een verhaalsanctie op van ongeveer € 7.600,-. De werkgever haalde ook bakzeil bij de rechter waardoor de verhaalsanctie nu ook toegevoegd is aan de rechtspraak In Nederland.